Pierwotny
Zobacz
Wtórny
Zobacz
Co zyskujesz?
  • Możliwość monitorowania zmiany cen interesujących Cię ofert nieruchomości
  • Możliwość modyfikacji parametrów newslettera
  • Możliwość otrzymywania powiadomień
Agent nieruchomosci

Renata Bednarczyk

r.bednarczyk@forysnieruchomosci.pl
+48 506 641 234
Agent nieruchomosci

Zbigniew Foryś

z.forys@forysnieruchomosci.pl
+48 509 227 033
Agent nieruchomosci

Malwina Maziarczyk

m.maziarczyk@forysnieruchomosci.pl
+48 795459540
Agent nieruchomosci

Tomasz Misztal

t.misztal@forysnieruchomosci.pl
+48 504 020 272
Agent nieruchomosci

Przemysław Nowak

p.nowak@forysnieruchomosci.pl
+48 531 290 974
Agent nieruchomosci

Renata Walewicz

r.walewicz@forysnieruchomosci.pl
+48 664 708 777
Foryś Nieruchomości Sp. j.
Strona główna    Blog    Korzystanie z pomocy notarialnej

Korzystanie z pomocy notarialnej

Zgodnie z ustawą prawo o notariacie, notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony mają obowiązek bądź chcą nadać formę notarialną (ponieważ taka jest wola stron). Obowiązek wynika z przepisów prawa, jednak istnieją też takie czynności, które mogą mieć formę notarialną lub cywilnoprawną, np. umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości. Notariusz działa zatem jako osoba zaufania publicznego, a czynności przez niego dokonane mają charakter dokumentu urzędowego.

W kontakcie z notariuszem musimy podać nie tylko dane osobowe, ale także udostępnić szereg dokumentów, nierzadko udzielić informacji dotyczących spraw osobistych. Jednak warto pamiętać, że notariusza obowiązuje zachowanie w tajemnicy wszelkich okoliczności sprawy. Jego obowiązkiem jest również czuwanie nad zabezpieczeniem praw i słusznych interesów obu stron czynności oraz innych osób, dla których dana czynność może powodować skutki prawne. Zobowiązanie do dbania o dobro obu stron umowy wyróżnia notariusza spośród innych prawników – wymaga od niego ogromnej mądrości oraz przewidywalności możliwych sporów prawnych.

Jako strony mamy prawo oczekiwać od notariusza wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności oraz odpowiedzi na wszystkie nasze pytania. Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób dla nas zrozumiały i przejrzysty.

Notariusz jest urzędnikiem państwowym i wszystkie czynności ma obowiązek wykonywać w urzędzie, czyli swojej kancelarii. W przypadku, gdy przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności (np. zły stan zdrowia strony, która chce dokonać czynności, lub gdy notariusz protokołuje walne zgromadzenie notariuszy), czynność może być dokonana także w innym miejscu.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. W przypadku osoby nieznającej języka polskiego wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego. Czynności w języku obcym może dokonać także notariusz wykorzystujący własną znajomość języka obcego, wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych. Osoba głucha lub głuchoniema dokona czynności w sytuacji, gdy notariusz pozyska pewność, że treść czynności jest jej znana i zrozumiała; może również przywołać biegłego. Również klient może zażądać powołania biegłego sądowego.

Bezpłatne konsultacje, porady
Należy pamiętać, że wszelkich porad prawnych, informacji oraz konsultacji notariusze udzielają bezpłatnie. Warto, jeśli dochodzi do spotkania, zabrać ze sobą dokumenty sprawy, gdyż nierzadko stanowią one podstawę do ustalenia dalszego postępowania. W przypadku np. nieruchomości, podstawową informacją będzie numer księgi wieczystej, która od razu zostanie sprawdzona w systemie informatycznym na stronie ekw.ms.gov.pl i pozwoli notariuszowi ocenić jej stan prawny (ewentualne obciążenia, niezgodności), sprawdzić podstawę nabycia. Dopiero ustalenie sposobu nabycia pozwoli stwierdzić, jakie dokumenty będą wystarczające do przygotowania czynności notarialnej przy zabezpieczeniu praw oraz interesów stron przystępujących do sporządzenia aktu.

Każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnej konsultacji z notariuszem w celu określenia niezbędnych dokumentów. Na przykład, jeżeli nabycie przedmiotu umowy nastąpiło w drodze dziedziczenia (tj. na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia), wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego wydanego na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego (konieczne również w przypadku zwolnienia czy przedawnienia). Warto zwrócić uwagę, że wykazy dokumentów w poszczególnych kancelariach mogą być różne, ponieważ każda kancelaria może posiadać nieznacznie różniące się wymogi co do dokumentów. Notariusz bierze odpowiedzialność za każdy akt notarialny i sam określa, czy niektóre dokumenty są konieczne, czy też nie. Nadmiar takiej dokumentacji wynika z przyzwyczajenia do wcześniejszych procedur, potwierdzenia niektórych informacji lub z czystej nadgorliwości.

Wynagrodzenie notariusza
Swoje wynagrodzenie notariusz ustala na podstawie umowy ze stronami czynności, co do zasady według uznania notariusza, nie przekraczając jednak maksymalnej stawki taksy notarialnej właściwej dla danej czynności. Występująca konkurencja na rynku notariuszy wprowadza możliwość negocjacji taksy. Wysokość wynagrodzenia jest określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z dnia 29 czerwca 2004 r.) ze zm., a uzależniona jest ona od wielu czynników, m.in. od wartości przedmiotu obrotu, którą podaje strona czynności, czy rodzaju czynności, jaka ma być dokonana. Przybliżoną wartość takiej usługi można dokonać np. na http://www. bankier.pl/narzedzia/kupno-nieruchomosci.

W przypadku, kiedy strona czynności notarialnej nie jest w stanie ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego typu opłaty.

Pozostałe koszty
Koszty, jakie możemy ponadto ponieść, dokonując danej czynności u notariusza, poza wspomnianą wyżej taksą notarialną, to: podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, VAT) oraz opłaty sądowe, pobierane z mocy prawa i przekazywane przez notariusza odpowiednio właściwemu urzędowi skarbowemu i sądowi wieczystoksięgowemu.
Zgodnie z prawem o notariacie, strony czynności notarialnych odpowiadają solidarnie za wynagrodzenie należności notariuszowi.

W praktyce jednak wygląda to różnie, np. w przypadku umowy sprzedaży koszty te ponosi zazwyczaj strona kupująca. Na każdym sporządzonym dokumencie możemy sprawdzić wysokość pobranego wynagrodzenia, podatków i innych opłat z powołaniem się na podstawę prawną.

Klienci bardzo często dzwonią do kancelarii w celu uzyskania szybkiej informacji na temat pełnych kosztów sporządzenia interesującej ich umowy. Muszą mieć jednak świadomość, że bez pełne-go wglądu w dokumentację, sprawdzenia ksiąg wieczystych, może to być wyliczenie jedynie przybliżone. Negocjacji u notariusza podlega tylko taksa notarialna, opłaty takie jak należności podatkowe i opłaty sądowe są od notariusza niezależne.

Sytuacja odmowy dokonania czynności
Możemy się spotkać z sytuacją, kiedy notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej, ponieważ uzna ją za sprzeczną z prawem, bądź też znajdzie zastosowanie zasada wyłączenia notariusza z wykonania czynności notarialnej. Notariuszowi nie wolno także dokonywać czynności notarialnej, jeżeli poweźmie wątpliwość, czy strona czynności notarialnej ma zdolność do czynności prawnych (czy ukończyła 18. rok życia lub nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona). W sytuacji zaś, kiedy osoba biorąca udział w czynności nie umie lub nie może pisać, powinna złożyć tuszowy odcisk palca; obok tego odcisku inna osoba wpisze imię i nazwisko osoby nieumiejącej lub niemogącej pisać, umieszczając swój podpis.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności. Stwierdza ją na podstawie prawem przewidzianych dokumentów (ważnego dowodu osobistego, paszportu), w braku takich dokumentów– w sposób wyłączający wszelką wątpliwość co do określenia tożsamości osoby biorącej udział w czynności notarialnej.

Korzyści z usługi notarialnej
Jak już wspomniano, poza sytuacjami, które wymagają podpisu notariusza, istnieją czynności, których możemy dokonać za pomocą umowy cywilnoprawnej. Należy pamiętać, że notariusz, jako osoba zaufania publicznego, bierze odpowiedzialność za każdy akt. Wszelkie spory stron, które po podpisaniu umowy cywilnej ciężko wyjaśnić, w przypadku umowy notarialnej nie powstaną lub zostaną wyjaśnione automatycznie. Może to wyeliminować wiele nieprawidłowości. Zaś wiedza notariusza, pomoc w zabezpieczeniu transakcji wyeliminują błędy, czasem bardzo kosztowne. Przykładowo w przypadku umowy przedwstępnej zawieranej między sprzedającym a kupującym w formie cywilnoprawnej, jeśli dojdzie do wycofania się np. sprzedającego, możliwe jest wyegzekwowanie obciążenia go zwrotem zadatku w podwojonej wysokości (jeżeli tak została sformułowana umowa). Kupujący otrzymali kredyt, wypowiedzieli najem aktualnego mieszkania i co dalej? Pieniądze, które otrzymają, nie rozwiązują problemu. Taka sama umowa w formie notarialnej pozwala dodatkowo zmusić sprzedającego sądownie do sprzedaży nieruchomości na warunkach określonych w umowie. Kupujący dzięki temu nie po-nosi ryzyka.

Innym przykładem jest sytuacja najmu mieszkania. U notariusza możemy dokonać tzw. najmu okazjonalnego. W umowie tej najemca określa miejsce alternatywnego zamieszkania, zaś właściciel alternatywnej nieruchomości potwierdza, że taką osobę przyjmie. Umożliwia nam to rozwiązanie umowy z ewentualnym uciążliwym najemcą i wyprowadzenie go ze swojej nieruchomości. W przypadku umowy cywilnej może to potrwać nawet kilka lat, gdyż prawo lokatorskie w dużym stopniu chroni najemcę.

Najczęściej realizowane czynności
Najczęściej realizowane u notariusza czynności notarialne to sporządzanie aktów notarialnych związanych z umową kupna – sprzedaży nieruchomości. Ponadto sporządza się m.in.: akty ustanowienia hipotek; akty ustanowienia służebności oraz użytkowania; umowy zamiany; umowy o dożywocie; umowy działu spadku, zniesienia współwłasności nieruchomości oraz spółdzielczych praw do lokalu; pełnomocnictwa; akty poświadczenia dziedziczenia; umowy majątkowe małżeńskie; umowy podziału majątku wspólnego małżonków; akty ustanowienia fundacji; umowy i protokoły spółek; akty poddania się egzekucji; poświadczenia własnoręczności podpisów na okazanych dokumentach oraz wzory podpisów; przyjęcia na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych; wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów oraz daty okazania dokumentu.

Sprawa spadkowa u notariusza, niekoniecznie w sądzie
Od marca 2009 r. notariusze uzyskali możliwość sporządzenia aktów poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego (z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych). Zarejestrowany w rejestrze aktów prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Jest to zapewne dobra propozycja dla osób, którym zależy na szybkim przeprowadzeniu spadku, uniknięciu kontaktu z sądem. Muszą się jednak liczyć z nieco wyższymi kosztami.


Wyszukaj Twoją nową nieruchomość

Kategorie nieruchomości
Oferty:6

Mieszkania na wynajem

Wybrana oferta
...
Rynek: Wtórny
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Jarosław
Oferty:94

Mieszkania na sprzedaż

Wybrana oferta
...
Rynek: Wtórny
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Przemyśl
Oferty:6

Obiekty komercyjne na wynajem

Wybrana oferta
...
Rynek: Pierwotny
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Jarosław
Oferty:19

Obiekty komercyjne na sprzedaż

Wybrana oferta
...
Rynek: Wtórny
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Przemyśl
Oferty:34

Wynajem lokali komercyjnych

Wybrana oferta
...
Rynek: Wtórny
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Przemyśl
Oferty:8

Sprzedaż lokali komercyjnych

Wybrana oferta
...
Rynek: Wtórny
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Przemyśl
Oferty:1

Domy do wynajęcia

Wybrana oferta
...
Rynek: Wtórny
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Wapowce
Więcej nieruchomości z grupy: Domy do wynajęcia
Oferty:52

Domy na sprzedaż

Wybrana oferta
...
Rynek: Wtórny
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Lubaczów
Oferty:2

Nieruchomości pod inwestycje

Wybrana oferta
...
Rynek: Wtórny
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Moszczanica
Oferty:1

Wynajem działek

Wybrana oferta
...
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Jarosław
Więcej nieruchomości z grupy: Wynajem działek
Oferty:126

Sprzedaż działek

Wybrana oferta
...
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Wapowce
Polecamy nieruchomości w miejscowościach
...
Numer oferty: 342/2609/OLW

Wynajmę lokal biurowo-handlowy w Jarosławiu.

Powierzchnia: 58,40 m2
Powierzchnia działki: 700,00 m2
Rynek: Secondary
Rodzaj nieruchomości: Biurowo-handlowy
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Jarosław
Ulica: Brama Pełkińska
...
Numer oferty: 3358/2609/OMS

DO SPRZEDANIA MIESZKANIE W LUBACZOWIE

Powierzchnia: 33,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Lubaczów
...
Numer oferty: 1222/2609/OGS

Działka z płytą fundamentową/Munina

Powierzchnia działki: 800,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Munina
Ulica: Przyjazna
...
Numer oferty: 200/2609/OLW
Powierzchnia: 497,00 m2
Rynek: Primary
Rodzaj nieruchomości: Centrum handlowe
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Ostrów
...
Numer oferty: 132/2609/OLS
Powierzchnia: 234,90 m2
Rynek: Primary
Rodzaj nieruchomości: Blok
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Przemyśl
Ulica: Tatarska
...
Numer oferty: 973/2609/OGS

Sprzedam działkę/PRZEWORSK/Żurawiczki

Powierzchnia działki: 8.300,00 m2
Rynek: Primary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Przeworsk
...
Numer oferty: 1068/2609/ODS

Klimatyczne domki z bala/RADAWA

Powierzchnia: 70,00 m2
Powierzchnia działki: 500,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Radawa
...
Numer oferty: 79/2609/OOW

Wynajmę magazyn w Radymnie

Powierzchnia: 525,00 m2
Rynek: Secondary
Rodzaj nieruchomości: Magazynowo-biurowy
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Radymno
...
Numer oferty: 1032/2609/OGS
Powierzchnia działki: 13.400,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Wapowce
...
Numer oferty: 1223/2609/OGS

Na sprzedaż działka o pow. 1200m2

Powierzchnia działki: 1.200,00 m2
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Żurawica
Ulica: 3-go Maja
Nieruchomości w pozostałych miejscowościach

Aksmanice

Oferty: 1
...
Numer oferty: 956/2609/OGS
Powierzchnia działki: 2.500,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Aksmanice

Bachórzec

Oferty: 1
...
Numer oferty: 982/2609/OGS
Powierzchnia działki: 33,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Bachórzec

Berezka

Oferty: 1
...
Numer oferty: 4/2609/OI

Działka inwestycyjna pod stację benzynową, zajazd.

Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Berezka

Bircza

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1001/2609/OGS
Powierzchnia działki: 4.117,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Bircza
Ulica: Spółdzielcza

Boratyn

Oferty: 1
...
Numer oferty: 141/2609/OLS

Boratyn, sprzedam lokal użytkowy!

Powierzchnia: 73,54 m2
Powierzchnia działki: 6.500,00 m2
Rynek: Secondary
Rodzaj nieruchomości: Biurowo-handlowy
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Boratyn

Brzezie

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1044/2609/OGS
Powierzchnia działki: 23.400,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Dolnośląskie
Miejscowość: Brzezie

Buszkowice

Oferty: 1
...
Numer oferty: 352/2609/OGS
Powierzchnia działki: 2.000,00 m2
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Buszkowice

Chorkówka

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1201/2609/OGS
Powierzchnia działki: 11.100,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Chorkówka

Cieszanów

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1180/2609/OGS

Działka budowlana w centrum Cieszanowa

Powierzchnia działki: 5.600,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Cieszanów
Ulica: Jana III Sobieskiego

Czerwona Wola

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1119/2609/ODS

Dom na sprzedaż w atrakcyjnej cenie/Czerwona Wola

Powierzchnia: 144,00 m2
Powierzchnia działki: 3.000,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Czerwona Wola

Daliowa

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1193/2609/OGS
Powierzchnia działki: 22.400,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Daliowa

Dobkowice

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1089/2609/ODS

Sprzedam przestronny dom w Dobkowicach!

Powierzchnia: 298,84 m2
Powierzchnia działki: 1.300,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Dobkowice

Drohojów

Oferty: 1
...
Numer oferty: 993/2609/OGS
Powierzchnia działki: 1.796,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Drohojów

Dybawka

Oferty: 1
...
Numer oferty: 166/2609/OOS
Powierzchnia: 980,40 m2
Powierzchnia działki: 11.100,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Dybawka

Glinne

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1075/2609/OGS

Sprzedam Działkę w okolicy Leska

Powierzchnia działki: 6.900,00 m2
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Glinne
...
Numer oferty: 1197/2609/OGS
Powierzchnia działki: 2.700,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Hermanowice

Hruszowice

Oferty: 1
...
Numer oferty: 820/2609/ODS
Powierzchnia: 154,00 m2
Powierzchnia działki: 1.732,00 m2
Rynek: Primary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Hruszowice

Iwonicz-Zdrój

Oferty: 1
...
Numer oferty: 170/2609/OOS

Obiekt komercyjny na sprzedaz o pow. 346m2

Powierzchnia: 346,00 m2
Powierzchnia działki: 4.330,00 m2
Rynek: Secondary
Rodzaj nieruchomości: Inny
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Iwonicz-Zdrój
Ulica: Feliksa Piwarskiego
...
Numer oferty: 1174/2609/OGS

sprzedam działkę Kłokowice

Powierzchnia działki: 1.200,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Kłokowice
...
Numer oferty: 911/2609/OGS
Powierzchnia działki: 4.700,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Kniażyce
...
Numer oferty: 803/2609/OGS
Powierzchnia działki: 50.000,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Korczowa

Krzywe

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1189/2609/OGS

Działki na pięknym roztoczu Krzywe Radruż

Powierzchnia działki: 2,89 Ha
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Krzywe
...
Numer oferty: 797/2609/OGS
Powierzchnia działki: 8.900,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Kuńkowce

Kupna

Oferty: 1
...
Numer oferty: 162/2609/OOS
Powierzchnia: 374,80 m2
Powierzchnia działki: 9.800,00 m2
Rynek: Secondary
Rodzaj nieruchomości: Inny
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Kupna

Łańcut

Oferty: 1
...
Numer oferty: 366/2609/OLW

Lokal do wynajęcia Centrum/Łańcut

Powierzchnia: 107,00 m2
Rynek: Secondary
Rodzaj nieruchomości: Kamienica
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Łańcut
Ulica: Rynek
...
Numer oferty: 997/2609/OGS

Atrakcyjna działka w centrum Leszna (Podkarpacie)

Powierzchnia działki: 4.605,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Leszno

Łuczyce

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1213/2609/OGS

Łuczyce - działka Budowlana

Powierzchnia działki: 1.800,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Łuczyce

Maćkowice

Oferty: 1
...
Numer oferty: 86/2609/OOS
Powierzchnia: 488,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Maćkowice

Maleniska

Oferty: 1
...
Numer oferty: 59/2609/OLW
Powierzchnia: 200,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Maleniska

Miękisz Nowy

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1192/2609/OGS

Sprzedam działkę budowlaną-Miękisz Nowy/gm. Laszki

Powierzchnia działki: 1.452,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Miękisz Nowy
...
Numer oferty: 1061/2609/ODS

Sprzedam dom w Mirocinie koło Przeworska

Powierzchnia: 65,00 m2
Powierzchnia działki: 1.000,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Mirocin

Moszczanica

Oferty: 1
...
Numer oferty: 8/2609/OI

Sprzedam złoża piasku z koncesją /Moszczanica

Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Moszczanica

Nehrybka

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1072/2609/ODS

Dom do remontu w Nehrybce

Powierzchnia: 55,60 m2
Powierzchnia działki: 5.000,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Nehrybka
...
Numer oferty: 571/2609/OGS

Sprzedam działki z Warunkami Zabudowy/Nielepkowice

Powierzchnia działki: 1.000,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Nielepkowice

Nowe Sioło

Oferty: 1
...
Numer oferty: 134/2609/OLS

Budynek handlowo usługowy po kapitalnym remoncie

Powierzchnia: 72,00 m2
Rynek: Secondary
Rodzaj nieruchomości: Biurowo-handlowy
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Nowe Sioło

Nowy Dzików

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1088/2609/ODS

Dom w pięknej okolicy Stary Dzików

Powierzchnia: 130,00 A
Powierzchnia działki: 36,00 A
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Nowy Dzików

Nozdrzec

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1215/2609/OGS

Działka na sprzedaż o pow. 1300m2

Powierzchnia działki: 1.300,00 m2
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Nozdrzec

Oleszyce

Oferty: 1
...
Numer oferty: 121/2609/OOS

Obiekt komercyjny w centrum Oleszyc

Powierzchnia: 140,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Oleszyce
Ulica: 3 Maja

Olszany

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1045/2609/ODS
Powierzchnia: 71,10 m2
Powierzchnia działki: 3.900,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Olszany
...
Numer oferty: 1202/2609/OGS

Działka na sprzedaż o pow. ok 2200m2

Powierzchnia działki: 2.200,00 m2
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Orły

Pełkinie

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1079/2609/ODS

Atrakcyjny dom w spokojnej okolicy/PEŁKINIE.

Powierzchnia: 256,34 m2
Powierzchnia działki: 1.510,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Pełkinie

Pikulice

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1055/2609/OGS
Powierzchnia działki: 2.200,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Pikulice

Piotrawin

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1206/2609/OGS
Powierzchnia działki: 2.600,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Lubelskie
Miejscowość: Piotrawin

Piwoda

Oferty: 1
...
Numer oferty: 950/2609/OGS

Sprzedam grunty Rolne/PIWODA

Powierzchnia działki: 2,60 Ha
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Piwoda

Prałkowce

Oferty: 1
...
Numer oferty: 353/2609/OLW
Powierzchnia: 148,00 m2
Rynek: Secondary
Rodzaj nieruchomości: Magazyn
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Prałkowce

Pruchnik

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1096/2609/ODS

Dom, Pruchnik

Powierzchnia: 50,00 m2
Powierzchnia działki: 3.312,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Pruchnik

Przedmieście Dubieckie

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1112/2609/ODS

Dom na sprzedaz o pow. ok 100m2

Powierzchnia: 100,00 m2
Powierzchnia działki: 1.100,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Przedmieście Dubieckie

Rączyna

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1218/2609/OGS

Sprzedam działkę w Rączynie

Powierzchnia działki: 27,60 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Rączyna

Rokietnica

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1207/2609/OGS

Rokietnica - Działka budowlana

Powierzchnia działki: 600,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Rokietnica

Ropczyce

Oferty: 1
...
Numer oferty: 143/2609/OLS
Powierzchnia: 99,39 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Ropczyce
Ulica: pl. Rynek

Rożubowice

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1084/2609/ODS
Powierzchnia: 256,99 m2
Powierzchnia działki: 1.215,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Rożubowice

Roźwienica

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1226/2609/OGS

Sprzedam działkę w Rożwienicy/ 10 km od Jarosławia

Powierzchnia działki: 1.129,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Roźwienica

Siedliska

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1083/2609/ODS

Dom W Siedliskach

Powierzchnia: 226,00 m2
Powierzchnia działki: 799,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Siedliska

Skopów

Oferty: 1
...
Numer oferty: 904/2609/OGS
Powierzchnia działki: 24.100,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Skopów
...
Numer oferty: 1209/2609/OGS

Śliwnica Krasiczyńska sprzedaż działka budowlana

Powierzchnia działki: 3.400,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Śliwnica
...
Numer oferty: 1229/2609/OGS

Działki budowlane w Sobiecin

Powierzchnia działki: 900,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Sobiecin

Sólca

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1185/2609/OGS
Powierzchnia działki: 2.500,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Sólca

Stare Sioło

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1176/2609/OGS

PIĘKNA DZIAŁKA NIEOPODAL ROZTOCZA

Powierzchnia działki: 96,00 A
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Stare Sioło

Stary Dzików

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1093/2609/ODS

DOM W MIEJSCOWOŚCI STARY DZIKÓW

Powierzchnia: 91,00 A
Powierzchnia działki: 42,00 A
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Stary Dzików

Świebodna

Oferty: 1
...
Numer oferty: 861/2609/OGS

Malownicza działka w Świebodnej

Powierzchnia działki: 2.000,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Świebodna

Święte

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1216/2609/OGS

Sprzedam działkę rolno-budowlaną w Świętym

Powierzchnia działki: 835,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Święte
...
Numer oferty: 451/2609/OGS
Powierzchnia działki: 6.200,00 m2
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Szówsko
...
Numer oferty: 1204/2609/OGS
Powierzchnia działki: 2.500,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Tarnawce

Trójczyce

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1121/2609/ODS
Powierzchnia: 200,00 m2
Powierzchnia działki: 2.800,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Trójczyce

Tuligłowy

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1028/2609/OGS

Sprzedam działkę z ładny widokiem/Tuligłowy

Powierzchnia działki: 31,00 A
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Tuligłowy

Tywonia

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1116/2609/ODS

Sprzedam dom w Tywoni/k. Jarosławia

Powierzchnia: 165,40 m2
Powierzchnia działki: 1.044,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Tywonia

Walawa

Oferty: 1
...
Numer oferty: 147/2609/OOS

Na sprzedaż budynek pod inwestycję

Powierzchnia: 605,00 Ha
Powierzchnia działki: 0,57 Ha
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Walawa

Węgierka

Oferty: 1
...
Numer oferty: 707/2609/OGS

Sprzedam winnicę w Węgierce

Powierzchnia działki: 11.700,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Węgierka

Werchrata

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1081/2609/ODS

Dom wraz z polem w miejscowości Łozy

Powierzchnia: 140,00 Ha
Powierzchnia działki: 8,00 Ha
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Werchrata

Wielkie Oczy

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1077/2609/ODS

Sprzedam dom w Wielkich Oczach!

Powierzchnia: 110,00 m2
Powierzchnia działki: 2.800,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Wielkie Oczy
Ulica: Leśna

Wierzbna

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1188/2609/OGS

Sprzedam działki budowlane 10 a/ Wierzbna

Powierzchnia działki: 1.000,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Wierzbna

Zabłotce

Oferty: 1
...
Numer oferty: 807/2609/OGS
Powierzchnia działki: 16,00 A
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Zabłotce

Zalesie

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1177/2609/OGS
Powierzchnia działki: 1.526,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Zalesie

Zaleska Wola

Oferty: 1
...
Numer oferty: 926/2609/OGS

Sprzedam działkę pod lasem

Powierzchnia działki: 8.700,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Zaleska Wola
...
Numer oferty: 824/2609/OGS

Sprzedam działki 12-13arów/Załuże

Powierzchnia działki: 1.200,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Załuże
...
Numer oferty: 1178/2609/OGS

Sprzedam działkę z wydanymi WZ/ Zamojsce

Powierzchnia działki: 1.515,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Zamojsce

Zawóz

Oferty: 1
...
Numer oferty: 1203/2609/OGS

Działka z WZ nad zalewem- Zawóz/Bieszczady

Powierzchnia działki: 7.260,00 m2
Rynek: Secondary
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Zawóz